Kanalizasiya (çirkab) suları təmizləmə stansiyaları

Təmizləmə prosesi
    1. Dolma fazası
        • Çirkab suyu çən 1-ə daxil olur
        • Suyun bir hissəsi SBR çəninə (2-ci çən) daxil olur

    2. Aerasiya fazası
        • Mikro orqanizmlərin aktivləşməsi

    3. Dayanıqlıq fazası
        • Tullantılar çənin dibinə çökür

    4. Təmiz suların çıxması və tullantıların qaytarılması
        • Təmizlənmiş sular sistemdən çıxır
        • Tullantılar 1-ci çənə qaytarılır

wwtp 1

KLARO avadanlığında suyun təmizlənmə səviyyəsi

Parameterlər%mq / l
OKT95,039
OBT597,09
NH4-N95,06,1
Nanorg.67,018,7
Ptot.95,00,4
Asılqanlar96,015
wwtp 2
wwtp 3